تاجير معادات

 EQUIPMENT RENT RATES/DAY

SL

  EQUIPMENT

 RENT AMOUNT

1

  SCUBA CYLINDER RENT

 AED 26.25

2

  SCUBA CYLINDER REFILL

 AED 15.75

3

  NITROX RENT

 AED 42.00

4

  NITROX REFILL

 AED 31.50

5

  BCD RENT

 AED 31.50

6

  REGULATOR RENT

 AED 31.50

7

  MASK RENT

 AED 10.50

8

  SNORKEL RENT

 AED 10.50

9

  WEIGHT (PER LB)

 AED 1.05

10

  BELT

 AED 1.05

11

  FINS

 AED 15.75

12

  BOOT

 AED 10.50

13

  WET SUIT 

 AED 26.25

 

Full set of diving equipment with 2 scuba cylinders ( without wet suit & light) for just 157.50 AED only.